Povinně zveřejňované informace

Základní údaje o škole

Název Základní škola Mánesova Otrokovice,
příspěvková organizace
IZO ředitelství 600 114 465
750 20 220
zřizovatel město Otrokovice, nám. 3. května 1340,
765 02 Otrokovice
Důvod založení výchova a vzdělávání ve školách zařazených do školského rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu
Předmět činnosti podle zřizovací listiny poskytování základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu zabezpečování školního a závodního stravování
Organizační struktura
Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Bc. Marcela Javoříková

jmenována 21. 8. 2017 rozhodnutím RMO/434/08/17

Ředitelka školy rozhoduje Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v těchto případech:
• přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
• odkladu povinné školní docházky podle § 37
• přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do ji-ného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
• opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §52 odst. 6
• snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4
• povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
Proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Mánesova Otrokovice, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.
Organizační řád školy Odkaz zde
Organizační schéma Organizační schéma ve formátu PDF-A
Kontaktní spojení
Sídlo a kontaktní poštovní adresa Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
Telefonický kontakt 577 926 720, 577 926 721, 577 924 103
Adresa podatelny Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
Elektronická adresa podatelny epodatelna@zsotrman.cz
Elektronická adresa podatelny je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě opatřených i neopatřených zaručeným elektronickým podpisem (dále jen "písemnost") včetně žádostí o poskytnutí informací. Písemnosti přijaté prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti škola vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Příjem písemností
Podání písemností může být učiněno:
a) elektronickou poštou po veřejné datové síti na elektronickou adresu podatelny
epodatelna@zsotrman.cz
b) přímým předáním nebo doručením prostřednictvím držitele poštovní licence na technickém nosiči dat do podatelny kanceláře školy, a to v kterýkoliv pracovní den ve stanovené pracovní době.

Datová schránka cz2mpm8
Další elektronické adresy skola@zsotrman.cz
reditelna@zsotrman.cz
prijmeniucitele@zsotrman.cz
Webové stránky www.zsotrman.cz
Adresa úřadoven pro osobní návštěvu (základní škola, školní družina i školní jídelna) Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
Úřední hodiny kancelář školy

Po – pá: 7.15 – 8.00 a 12.45 – 14.15

vedení školy

Po – pá: 7.30 – 12.00 a 13.00 - 16.00

vedoucí školní jídelny

Po – pá: 7.00 – 8.00

Pracovník pro poskytování informací Ing. Hana Partiková
tel. 577 926 720

e-mail: partikova@zsotrman.cz

Případné platby lze poukázat na číslo účtu u KB Otrokovice 27-6261960277/0100
Plátce daně z přidané hodnoty Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.
Seznam hlavních dokumentů

(dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy)

Školní vzdělávací program informace na webu školy, plná verze k nahlédnutí na informační polici v šatnách a v ředitelně školy
Školní řád Odkaz zde
vnitřní řád školní družiny Odkaz zde
Vnitřní řád školního klubu Odkaz zde
Vnitřní řád školní jídelny Odkaz zde
Výroční zprávy o činnosti školy Odkaz zde
Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 SB.,
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o poskytování informací 2023
Výroční zpráva o poskytování informací 2022
Výroční zpráva o poskytování informací 2021
Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Výroční zpráva o poskytování informací 2018
Výroční zpráva o poskytováni informací 2017

Rozpočet školy
Rozpočet 2023 Odkaz zde
Střednědobý výhled rozpočtu 2024-25 Odkaz zde
Rozpočet 2022 Odkaz zde
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 Odkaz zde
Žádosti o informace

(žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Příjem žádostí Ústně
(telefonicky nebo osobně u vedoucích útvarů)
Písemně
(poštou, elektronickou poštou, předáním písemné žádosti nebo podání v kanceláři školy)
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k infor-macím

Ústní žádost
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na pí-semném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě

Písemná žádost
Žádosti o poskytnutí informace podané jakoukoliv formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1991 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo rozsah působnosti ředitelky školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitelka školy nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.
Pověřený pracovník (ředitelka školy) poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník (ředitelka školy).
Ředitelka školy je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů.
Tyto informace se nevztahují na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Opravné prostředky Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo do marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, nebo měl vydat.
Poskytnuté informace Na základě § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informace poskytnuté na základě žádosti zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo o mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačuje zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
Nezveřejňují se také poskytnuté informace, pokud by to mohlo narušit ochranu osobních údajů, případně soukromí žadatele nebo jiných osob.

Poskytnuté informace
Poskytnutá informace 26. 9. 2022
Poskytnutá informace 20. 4. 2022 - Příloha
Poskytnutá informace 5. 1. 2022
Poskytnutá informace 14. 12. 2021
Poskytnutá informace-2 14. 12. 2021 - Přílohy
Poskytnutá informace 25. 11. 2021
Poskytnutá informace 13. 3. 2020

Formuláře
Žádost o přestup žáka Odkaz zde
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Odkaz zde
Žádost o odklad povinné školní docházky Odkaz zde
Žádost o uvolnění žáka z výuky Odkaz zde
Žádost o uvolnění nebo osvobození z tělesné výchovy Odkaz zde
Žádost o uvolnění z předmětu Odkaz zde
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
nástup do prvního ročníku Chybí
chceme odklad Odkaz zde
chceme pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní docházky Odkaz zde
Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

Úhrady za poskytování informací
Sazebník platný od 1. 1. 2024
Náklady spojené s vyhledáváním informací
(vyžadující vyhledávání trvající více než jednu hodinu): 180,- Kč za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance
90,- Kč za každou započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance
Pořízení kopie
formát A4 černobíle za list jednostranně 2,- Kč; oboustranně 4,- Kč
formát A4 barevně za list jednostranně 4,- Kč; oboustranně 8,- Kč
formát A3 černobíle za list jednostranně 14,- Kč; oboustranně 28,- Kč
formát A4 barevně za list jednostranně 28,- Kč; oboustranně 56,- Kč
Odeslání informace žadateli poštou dle platného poštovního sazebníku + 20,- Kč
Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s §17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v pokladně školy, nebo převodem na bankovní účet školy podle pokynu zpracovatele žádosti anebo doručení zásilky s informacemi poštovní dobírkou. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem školy.
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nebylo vydáno
Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv Nejsou
Výhradní licence Nejsou