Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ Mánesova Otrokovice (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. ŠPP řeší aktuální i dlouhodobé záležitosti vyplývající z potřeb školy. Úzce spolupracuje s vedením školy, s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a také s dalšími odborníky, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. Naším cílem je, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně. Cílovou skupinou našeho školního poradenského pracoviště jsou především žáci. Základní školní vzdělání je nezbytným předpokladem pro další osobnostní růst a vývoj dítěte. Doba povinné školní docházky (1. - 9. třída) představuje dlouhý vývoj v osobnosti dítěte. Je obdobím, kde na počátku přichází dítě mladšího školního věku a v závěru odchází dítě v období pubertě a začínajícího dospívání. Tento životní úsek nabízí spoustu témat k řešení, ať už se jedná o oblast sociální (vztahovou), výukovou, výchovnou či rodinnou. Naším cílem je vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v osobním a sociálním vývoji žáků. Zároveň chceme preventivně problémům předcházet a zkvalitňovat tak klima školy.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřená na:

  • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, rodičům a pedagogům z oblasti pedagogické, psychologické.
  • pracovníci ŠPP poskytují krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci.
  • prevenci sociálně patologických jevů.
  • vytváření opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách.
  • zajištění podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení, na žáky integrované a nadané.
  • žáky se specifickými poruchami chování.
  • prevenci školní neúspěšnosti žáků.
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.
  • podporu spolupráce rodiny a školy.
  • prohloubení spolupráce s ostatními odborníky a poradenskými zařízeními.

K individuální systematické práci s dítětem je vždy nutný písemný souhlas rodičů. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Mgr. Denisa Záhorová sociální pedagožka, koordinátorka ŠPP zahorova@zsotrman.cz
 
Mgr. Bc. Vendula Bednaříková školní psycholožka bednarikova@zsotrman.cz
 
Mgr. Alena Reiskupová výchovná poradkyně pro 1. stupeň reiskupova@zsotrman.cz
 
Mgr. Nela Bieliková výchovná, kariérová poradkyně pro 2. stupeň bielikova@zsotrman.cz
 
Mgr. Marek Kryška metodik prevence pro 2. stupeň kryska@zsotrman.cz
 
Mgr. Pavla Ženčáková metodička prevence pro 1. stupeň zencakova@zsotrman.cz
 
Mgr. Anna Kovářová speciální pedagožka, logopedka kovarova@zsotrman.cz
 
Mgr. Markéta Partiková speciální pedagogožka mpartikova@zsotrman.cz
 

Podrobnější informace a kontakty na jednotlivé členy ŠPP naleznete po rozkliknutí v menu.