Historie školy

Založení školy

Historie naší školy je spjata s vývojem průmyslové části Otrokovic – čtvrtí nazývané Bahňák.

Vývoj Baťova koncernu ve 30. letech, kdy mezi Dřevnicí a Moravou vyrostl tovární komplex, nastolil nutnost řešit i školský problém. Došlo k velkému nárůstu obyvatelstva a dosavadní škola v Otrokovicích již nestačila. Firma Baťa přišla 12. července 1935 s návrhem postavit na Bahňáku svým nákladem novou školní budovu, ihned začala s výstavbou školního areálu a 15. prosince téhož roku byla otevřena budova obecné školy ( dnešní gymnázium ) pro žáky pěti tříd. Vedením školy byl pověřen učitel Vladimír Konvička, vynikající organizátor, také spisovatel, redaktor, malíř a muzikant, ale především moderní a pokrokový pedagog.

Koncem roku 1938 pak předala firma Baťa k užívání školské správě další novou pětietážovou školní budovu ( na dnešní Mánesově ulici ). Plán školní budovy vypracoval architekt Vladimír Karlík, který plně přihlédl k požadavkům a připomínkám V. Konvičky. Spojením odborných názorů architekta a pedagoga vznikla nejmodernější škola ve zlínském okrese. Pokusná obecná měšťanská škola ( dr. E. Beneše ) v Otrokovicích – Baťově se pod vedením ředitele Konvičky vyvíjela nezávisle na Zlíně a během několika let se vypracovala na jedno z nejpřednějších míst mezi pokusnými školami v ČSR. Mezi členy učitelského sboru se objevily výrazné osobnosti, které sehrály významnou roli v české pedagogice i v poválečném období. Vzpomeňme J. Hubáčka, L. Hrbáčka, E. Granáta, K. Klímu, J. Lisu, M. Rozbořila, F. Omelku, A. Lukašíka, R. Krsičku, A. Matulu a nár. umělce F. Lýska.

Léta okupace

Léta okupace poznamenala školství značnými omezeními a krutými zásahy nejen do vlastního obsahu výuky, ale i do řad členů učitelského sboru. Byli předčasně penzionováni starší učitelé, mnohé vdané učitelky byly ze služby propuštěny. Zabavena a posléze ztracena byla i školní kronika.

V době nesvobody se změnil název školy na Pokusné školy obecná a újezdní hlavní v Baťově u Moravy. Byly zrušeny všechny výjimky pro pokusné školy a zůstalo jen na učitelích, aby své zkušenosti a poznatky zpracovávali a připravovali na léta vrácené národní svobody. A tak, když válka skončila, objevili se mezi autory nových učebnic i pedagogové naší školy. Válka si stačila vybrat svoji daň i v učitelském sboru. Odborná učitelka Marie Hrdličková, nar. 6. 3. 1911, byla popravena za heydrichiády v brněnských Kaunicových kolejích 26. 6. 1942. Po válce – 27. 10. 1946 byla in memoriam jmenována ředitelkou školy.

Samotný konec války, přechod fronty a osvobození přežila škola bez úhony. Učitelé Josef Hubáček a Karel Klíma byli po válce vyznamenáni za své statečné postoje v období nacistické okupace.

Od prvních dnů osvobození zahájili učitelé, žáci, rodiče a zaměstnanci firmy Baťa nezbytné práce, aby první školní rok v osvobozené vlasti začal důstojně . K 1. 9. 1945 došlo k rozdělení pokusné školy v Otrokovicích - Baťově na školu obecnou a měšťanskou. Po odchodu ředitele Konvičky do Brna byl ustanoven ředitelem měšťanské pokusné školy Karel Klíma a obecnou pokusnou školu řídil do roku 1948 J. Hubáček. Po něm vedl školu do roku 1953 Max Krayzel.

Léta 1948-1989

Od 29. ledna 1948 byla škola přeměněna na školu fakultní při PF Masarykovy univerzity v Brně. Úkoly, kterými se pedagogický sbor zabýval, se v dalších letech staly základem obsahové přestavby našeho školství ( diagnostika žákovské práce, jednotnost klasifikačních měřítek, laboratorní metody ve vyučování, výtvarné techniky, diferenciace vyučování v jednotlivých předmětech, pracovní a polytechnická výchova apod. ).

Po utvoření velkého Gottwaldova a po nových úpravách ve školství se stala naše škola od 1. září 1948 jednou ze středních škol nového městského celku, a to s názvem 8. střední škola Gottwaldov 11 – Otrokovice, Mánesova 908. Tento typ školy trval do konce školního roku 1952 / 53, kdy byly utvořeny osmileté a jedenáctileté střední školy. Záměr vybudovat jednotné školní vzdělání vyvrcholil v roce 1953 zřízením jedenáctileté střední školy, která spojila tři dřívější školské stupně. Ředitelem tohoto nového školského zařízení se stal až do roku 1958 Karel Klíma.

Školským zákonem z roku 1960 došlo k dělení jedenáctiletých středních škol na základní devítileté školy a nově utvářená čtyřletá gymnázia. V naší situaci byla reorganizace provedena tak, že vedle ZDŠ na Mánesově ulici vznikla nová ZDŠ na ulici Rudé armády. Budova na Mánesově ulici sloužila pak současně i gymnáziu. Dělení školy znamenalo i rozdělení učitelského sboru a přechod některých žáků. Ředitelem ZDŠ na ulici Rudé armády byl jmenován Rudolf Krsička a zástupcem ředitele Jaroslav Lisa, jenž po úmrtí ředitele Krsičky převzal od roku 1964 vedení školy. Zástupcem ředitele na ZDŠ Rudé armády se stal od března 1965 Valdemar Horák.

Vedení ZDŠ na Mánesově ulici převzal po odchodu ředitele J. Hubáčka do důchodu v roce 1966 Miloslav Rozbořil, jenž školu vedl až do roku 1974. Jeho nástupcem se stal Antonín Gazdoš.

Od školního roku 1966 / 67 se naše škola stala ZDŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, což bylo výraznou zásluhou ředitele M. Rozbořila a posléze zástupkyně ředitele Jindřišky Kameníkové.

V roce 1976 obě základní devítileté školy opět splynuly v jednu na Mánesově ulici a budova na ulici Rudé armády přešla do správy gymnázia Otrokovice. Ředitelem ZDŠ na Mánesově ulici byl Antonín Gazdoš, zástupci ředitele Jindřiška Kameníková a Waldemar Horák.

Tento stav trval prakticky do roku 1984 / 85, kdy odešel do důchodu zástupce Waldemar Horák a na jeho místo nastoupil z Bohuslavic Bohuslav Kopáček. V červnu 1989 se s naší školou rozloučili odchodem do důchodu ředitel A. Gazdoš a jeho zástupkyně J. Kameníková. Skončila tak další éra naší školy, neboť v osobnostech Antonína Gajdoše, Jindry Kameníkové a Waldemara Horáka odešel ze školy sehraný tým vynikajících pedagogů, kteří ve vedení školy pracovali společně od roku 1976.

Léta 1989-1995

Od září 1989 byla jmenována do funkce ředitelky školy Zdenka Hobrová, která působila na naší škole 1 rok. V roce 1990 byl pověřen vedením školy Přemysl Čížek, který se k nám vrátil po 6 letech působení na ZŠ Komenského. Bohuslav Kopáček ukončil v roce 1990 svou pedagogickou dráhu, práce zástupce ředitele pro II. stupeň se ujala Ludmila Krajčová, která se rovněž na naši školu po letech vrátila ze Zlína.

K 1. únoru 1993 odchází z naší školy Přemysl Čížek, vedením školy do jmenování nového ředitele byla pověřena Ludmila Krajčová – řídila školu do roku 1994. Kandidátem na místo ředitele školy se stal Vratislav Podzimek , učitel SPŠ koželužské v Otrokovicích. Do konce roku 1993 / 94 vykonával práci zástupce ředitele a od července 1994 působí na škole jako její ředitel.

Léta 1990 – 1995 byla poznamenána častými personálními změnami, v nichž se odrážejí polistopadové události roku 1989. Ze školy odešla řada učitelů za soukromými iniciativami. Ve funkcích zástupců ředitele se vystřídali Miloš Staněk, Zdeněk Kohoutek, Zdena Turková a Josef Vaňhara. S výukou cizích jazyků vypomáhali v těchto letech zahraniční lektoři. Pedagogický sbor byl doplněn mladými učitelkami, přesto se plynulá výuka na naší škole neobešla bez výpomoci učitelů důchodců.

V roce 1991 získala škola bývalou budovu jeslí na Školní ulici – školičku, jejíž 3 učebny a 2 herny sloužily pro výuku prvňáčků. Započalo také období rozsáhlých rekonstrukcí školy, jež však byly na čas přerušeny opravnými pracemi na budově a vybavení školy, které si vyžádaly rozsáhlé záplavy v roce 1997

Školní rok 1995/1996

Pod vedením pana ředitele Vratislava Podzimka a jeho zástupců Zdenky Turkové a Josefa Vaňhary pracoval pedagogický sbor tvořený 41 učiteli ve 30 třídách. V pedagogickém sboru jsme přivítali dvě nové kolegyně, na první stupeň nastoupila Ivana Řezníčková, na druhý stupeň Marcela Javoříková ( s aprobací Čj, Ov ). Celkem navštěvuje školu 714 dětí. V družině pracují 4 oddělení.
Škola začala vydávat školní zpravodaj Co v žákovské nenajdete, v němž informuje rodiče o práci, úspěších a problémech naší školy.
V tomto roce pokračovalo ověřování projektu Obecné školy v 1. a 2. třídách.
Prvňáčci poprvé zahajovali školní rok v budově „školičky".
V listopadu jsme oslavili 60. výročí vzniku naší školy. V rámci oslav proběhla velice zajímavá beseda cestovatele ing. Zdeňka Němce s našimi žáky.
V prosinci ministerstvo školství vyhlásilo mimořádné prázdniny kvůli chřipkové epidemii již od 14. prosince 1995.
V únoru se zúčastnili žáci 7. tříd tradičních lyžařských kurzů.
Měsíc březen byl ve znamení kulturních akcí, jež vyvrcholily v dubnu Koncertem tří generací, jehož se zúčastnil náš pěvecký sbor vedený Irenou Pařenicovou.
Poprvé k nám zavítaly francouzské děti z města Amiens. Od 26. dubna absolvovaly bohatý program, navázaly nová přátelství s našimi dětmi, v jejichž rodinách byly ubytovány . 26. dubna 1996 tak byla odstartována tradice výměnných pobytů našich a francouzských dětí, které významně obohacují výuku francouzského jazyka na naší škole.
Do dějin školy se v tomto roce významně zapsali sportovci, kteří získali v celostátním přeboru titul Mistrů ČR ve florbale.

Školní rok 1996/1997

V tomto školním roce nastoupili učitelé do školy 27. srpna , děti však započaly práci až 6. září. Důvodem k odložení začátku školního roku byla nedokončená rekonstrukce školy.
Ve vedení pokračoval pan Vratislav Podzimek se zástupci Zdenkou Turkovou a Josefem Vaňharou. Ve 31 třídách vyučovalo 40 učitelů. Ve školní družině s dětmi pracovali 4 vychovatelky. Školu navštěvovalo 768 dětí.
Před koncem kalendářního roku 1996 proběhla ve škole sbírka hygienických potřeb pro děti v uprchlických táborech v Bosně. V okrese Zlín se zapojilo 43 škol, které shromáždily 4254 balíčků s humanitární pomocí. ZŠ Mánesova předala mezinárodní humanitární organizaci ADRA, jež akci iniciovala, celkem 220 balíčků.
7. a 8. února bylo zapsáno do 1. tříd 39 chlapců a 36 děvčat.
Na Koncertu tří generací v Otrokovicích představila škola veřejnosti dva sbory pod vedením pí. učitelky Ireny Pařenicové.
Sdružení rodičů pořádalo večírek ve Společenském domě. Úvod patřil tradiční polonéze v provedení žáků 9. tříd, kterou s nimi nacvičil p. učitel Josef Vaňhara.
S přibývajícím sluníčkem začalo také více akcí mimo školu. Koncert zaměřený na hudbu A. Dvořáka, exkurze na Pálavu, do Dukovan, do Starého Města. V květnu děti zhlédly divadelní představení Tři mušketýři a Nejkrásnější válka. Žáci I. stupně trávili školu v přírodě v Rajnochovicích.
26. června se sešli všichni učitelé na poradě, která se týkala náročné rekonstrukce školy o prázdninách.

Školní rok 1997/1998

V šk. roce 1997 / 98 pokračoval ve své práci dosavadní ředitel Vratislav Podzimek se svými zástupci Zdenkou Turkovou pro I. stupeň a Josefem Vaňharou pro II. stupeň. Učitelský sbor tvořilo 29 třídních učitelů a 7 učitelů netřídních. Jako externí učitel působil na naší škole Jaromír Zapletal. Ve družinových odděleních se dětem věnovaly 4 vychovatelky. Školu navštěvovalo 684 žáků.
Nové vládní nařízení, které s platností od 1. 9. 1997 zvýšilo přímou vyučovací povinnost učitelů o 2-3 hodiny, mělo za následek redukci počtu učitelů na naší škole oproti minulému šk. roku.
Z těchto příčin skončili svou práci u nás následující učitelé:
paní Ludmila Balošová učitelka I. stupně
paní Zdeňka Hlaváčová učitelka I. stupně
paní Irena Stavjaníková učitelka I. stupně
paní Marie Šmiková učitelka I. stupně
paní Květuše Mrazíková učitelka anglického jazyka a občanské výchovy
paní Eva Neulingerová učitelka chemie, přírodopisu a pracovního vyučování
paní Irena Pařenicová učitelka hudební výchovy

V tomto šk. roce začali na naší škole nově působit následující učitelé:
slečna Štěpánka Ležáková učitelka anglického jazyka
slečna Ivana Palkovská učitelka českého a německého jazyka
pan Pavel Chmelík učitel přírodopisu, občanské výchovy a společenských věd

Pracovníci naší školy spolu se spoustou řemeslníků, vojáků i dobrovolníků pokračovali v přípravách k zahájení školního roku. Školní budova byla připravena v pátek 31. 8. kolem 18. hodiny. 1. září se její dveře otevřeli všem dětem.
To, v co jsme snad ani nedoufali, se stalo skutečností.
Řemeslnické práce s 1. zářím však ještě neskončily.
V průběhu září odjeli žáci 4. tříd na ozdravný pobyt do Maďarska a Řecka. Další školy v přírodě pro děti i učitele probíhaly až do počátku měsíce listopadu.
V rámci hnutí Na vlastních nohou se zapojily naše děti pod vedením učitelek výtvarné výchovy do akce Stonožka, v níž prodejem svých výtvarných prací a obrázků přispěli na pomoc školám postižených záplavami. Zástupci naší školy si převzali 24. října 1997 v Praze 1.000.000,- Kč. Od té doby se pořádá tzv. „ stonožkový týden " každým rokem.
7. listopadu uspořádala organizace Junior Achievement, s jejímiž zástupci naše škola již delší dobu spolupracuje, dětský den. Junior Achievement je nezisková organizace, která se zabývá poskytováním bezplatných výukových programů zaměřující se na ekonomii a obchod. Dětem se kurzy velmi líbí, i proto, že při jejich realizaci spolupracujeme např. s firmou Barum Continental, spol. s.r.o. Otrokovice.
Prosincová vánoční akademie ukončila náročný rok 1997.
30. ledna 1998 došlo ke změně ve vedení školy. Zástupce ředitele pro II. stupeň pan Josef Vaňhara předal svou funkci paní Ladislavě Šoltysové.
Úspěšně proběhly akce, které naše škola pořádá každoročně, např. lyžařský kurz na Třeštílku a škola v přírodě na Miloňově či výchovný koncert ( tentokrát netradiční - v podání Jiřího Stivína ).
Naše děti a jejich rodiče v dubnu dokázali, že mají srdce na pravém místě. Přestože sami dosud pociťovali následky loňských záplav, přispěli do sbírky „Nikolka", určené na operaci těžce nemocného děvčátka částkou 10 873,- Kč.
V červnu jsme měli možnost se seznámit s prací našeho dramatického kroužku, který pro ostatní děti nacvičil 3 krátké pohádky.
Na závěrečném hodnocení celoroční práce v tělocvičně se sešli všichni žáci naší školy, někteří z nich byli odměněni za účast v literární soutěži , v soutěži Mladý historik, oceněni byli i nejlepší sběrači starého papíru a další.
Se základní školou se rozloučily kulturním programem čtyři deváté třídy.

Záplavy v roce 1997

Pro žáky začaly prázdniny a pro učitele dovolená. Ta však netrvala dlouho.
Přišel 10. červenec 1997 a s ním tragédie v podobě obrovské záplavy.
Základní škola na Mánesově ulici se změnila ve zdevastovaný objekt. Zničené podlahy, knihy, nábytek, dveře, omítky i materiál pro chystanou rekonstrukci. Ve škole bylo místy až dva a půl metru nánosu bahna.

Pan ředitel Vratislav Podzimek, člen Městského zastupitelstva v Otrokovicích a od počátku záplav člen krizového povodňového štábu, neskrýval smutek i obavy. Ale od počátku odhodlaně prosazoval variantu, podle níž by měli hned v září žáci nastoupit do školy. Pan ředitel tehdy řekl: „Škola tvoří město. A jestliže se má Bahňák vrátit k normálnímu životu, neměla by tu chybět."

Začala nesmírně obtížná a vyčerpávající práce. Škola potřebovala finanční podporu. Pomohly jiné školy, občané, organizace ...

12. srpna navštívil školu tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloš Zeman. Téhož dne odpoledne přijel také bývalý ministr školství Jiří Gruša spolu s ústředním školským inspektorem Volešem.
Práce na záchranu školy pokračovaly. Vysoušení, opravy a stále nekončící uklízení.

1. září nastoupili všichni žáci – II. stupeň, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků i prvňáčci. Školní družina také fungovala, stejně jako jídelna.
A tak tuto nejtěžší etapu v dějinách své existence přečkala základní škola na Mánesově ulici zdárně. A díky všem, kteří pomohli, díky učitelům a především panu řediteli, vyšla z této zkoušky v hezčím a modernějším kabátě.

Školní rok 1998/1999

Funkci ředitele školy vykonával i v tomto šk. roce Vratislav Podzimek. Opět spolupracoval se svými zástupkyněmi Zdenkou Turkovou a Ladislavou Šoltysovou. V učitelském sboru působilo 28 učitelů třídních a 8 netřídních. Po mateřské dovolené jsme mezi sebou přivítali paní učitelku Helenu Holubovou. Jako externí učitel výpočetní techniky nám opět vypomáhal pan Jaromír Zapletal. Děti ve školní družině pracovaly pod vedením 4 vychovatelek. Školu navštěvovalo 664 žáků.
V pedagogické oblasti se rozvíjela koncepce zvolená pro výuku na I. stupni (Obecná škola) a na II. stupni (Základní škola).
Výsledky stavebních úprav - požární schodiště a zateplení budovy - byly kolaudovány v říjnu 1998. Škola se však měla dočkat radikálního rozšíření v podobě nové přístavby. 24. srpna byly zahájeny práce na monolitu, na konci měsíce října byly skončeny. Do konce kalendářního roku 1998 byl nový objekt zastřešen a práce mohly pokračovat přes zimní období uvnitř budovy. Investorem této stavby bylo město Otrokovice.
Rok po záplavách byla u vchodu školy umístěna pamětní deska, která zaznamenává výši hladiny vody (260 cm) a vyjadřuje poděkování sponzorům, jež se nejvýrazněji podíleli na financování obnovy naší školy.
Koncem roku 1998 byla v prostorách bývalého balkónu v tělocvičné dána do provozu nová posilovna s umělou horolezeckou stěnou.
Období před Vánocemi bylo plné radovánek. Mikuláš s družinou čertů procházel školou 4. prosince. Besídkou v tělocvičně u stromečku jsme se rozloučili s kalendářním rokem 1998.
V pololetí došlo v některých případech ke změnám vyučujících. Problémy zapříčiněné dlouhodobým léčením pí. uč. Šůstkové a Chytilové a studijním volnem Š. Ležákové a E. Novákové na přípravu ke státní zkoušce nám pomohly vyřešit kolegyně v důchodovém věku - pí. Mrazíková, Frkalová, Neulingerová a Dlabačová.
29. ledna 1999 byla pro děti připravena beseda s Petrem Němcem, věnovaná vzpomínce na jeho bratra, cestovatele, fotografa, horolezce, vítěze Camel Trophy Zdeňka Němce, který byl žákem naší školy a tragicky zahynul ve Venezuele.
Ani v tomto školním roce se nezapomnělo na tradiční akce - lyžařský výcvik, Valentýnská diskotéka, výchovný koncert, slavnostní rozloučení deváťáků se školou,...
8. června 1999 potvrdilo konkurzní řízení na Školském úřadě ve Zlíně ve funkci ředitele školy Vratislava Podzimka.

Školní rok 1999/2000

Vedení školy pracovalo v tomto školním roce ve stejném složení jako loni, k některým změnám došlo v pedagogickém sboru: do důchodu odešly pí. uč. Hana Burešová, Jitka Ordeltová, Anna Křiváková a Danuše Kantorková. Po mateřské dovolené se vrátily pí. uč. Ivana Majetková a Olga Šromová. Matematiku a výpočetní techniku začala vyučovat nová kolegyně - pí. uč. Marta Zakopalová. Ve 27 třídách vyučovalo celkem 34 učitelů. Školní družina fungovala v "tradičním" složení. Školu navštěvovalo 648 žáků.
Školní rok 1999 / 2000 začal slavnostně. Starosta města MVDr. Stanislav Mišák přestřihl pásku a budova přístavby i hřiště po generální opravě byly otevřeny a předány do užívání. V přístavbě našli klid a výborné podmínky pro svou práci děti 1. tříd, druháci a třetí třída. Nové školní hřiště má třísetmetrovou tříproudovou dráhu s umělým povrchem, víceúčelový tenisový kurt, hřiště pro basketbal a streetball s umělým povrchem, sektory pro skok daleký a vrh koulí, asfaltovou plochu s třemi hřišti pro malou kopanou či házenou. V odpoledních hodinách slouží hřiště ke sportovnímu vyžití veřejnosti.
Od 4.9. začal fungovat nový stravenkový systém, pro žáky mincovní telefonní automat a škola získala připojení na internet.
Nejzajímavější sportovní akcí tohoto roku byl tzv. Den pro zdraví na stadionu v Otrokovicích. V této atletické soutěži změřili své síly žáci a studenti naší ZŠ, gymnázia a střední průmyslové školy.
29. září zavítal do Otrokovic prezident ČR Václav Havel.
O jarních prázdninách pokračovaly opravy nátěrů, každá etáž získala svou barvu.
Již potřetí se zúčastnili žáci naší školy v dubnu 2000 výměnného pobytu ve francouzském městě Amiens. Vzájemné návštěvy francouzských a našich dětí v rodinách započaly v roce 1996 a staly se již tradicí.
V témže měsíci přijel do Otrokovické Besedy koncertovat zpěvák Pavel Novák a děti vytvořily skvělou atmosféru.
V květnu se konala také tradiční školní akademie, na které předvedli žáci pestrý program nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině a ruštině.
Běhu Terryho Foxe 31. května se zúčastnila valná většina dětí, někteří učitelé i ředitel školy.
Matematické znalosti si naši žáci ověřili v mezinárodní matematické soutěži Klokan.
V průběhu školního roku odešla do předčasného důchodu paní Zdena Chytilová. S prací v aktivním věku skončily pí. učitelky Jana Krčmářová, Eva Zentrichová a Jadwiga Bělová. Na jiné pracoviště přešla pí. učitelka Katka Česalová.

Školní rok 2000/2001

V jubilejním roce pracuje vedení školy v nezměněném složení. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegyně: pí. učitelky pro l. stupeň Vladimíru Ciranovou, Ivanu Turoňovou, Alenu Reiskupovou s aprobací l. stupeň + AJ a Moniku Urbancovou, učitelku Ma a Př. Na poloviční úvazek nám vypomáhají pí. učitelky Jana Krčmářova, Eva Zentrichová a Jadwiga Bělová. Na škole vyučuje 40 učitelů ve 28 třídách, jež tvoří 650 žáků.
Od 20. října do 26. října proběhl výměnný pobyt, v němž nám hosté z Amiens oplatili naši návštěvu z května 2000.
3. listopadu se uskutečnil prodej obrázků, které namalovaly děti pro "Stonožkový týden" v rámci hnutí Na vlastních nohou. Výtěžek z letošní Stonožky bude věnován dětem ze Základní školy ve Strakonicích.
9. listopadu se sešli zaměstnanci školy, učitelé v důchodu a hosté, aby oslavili 65. výročí vzniku Základní školy Mánesova 908, Otrokovice.