Speciální pedagog

Školní speciální pedagog - Mgr. Markéta Partiková

  • Práce se žáky v rámci Předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP), který je určen především těm, u nichž je diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, pro žáky s neprospěchem atd.(dle doporučení PPP, SPC).
  • V rámci PSPP jsou u žáků za pomoci různých kompenzačních pomůcek, metodických materiálů a speciálních metod rozvíjeny oblasti, v nichž vykazují oslabení - deficity.
  • Reedukační péče odpovídá individualitě dítěte a typu poruchy.
  • Hlavním cílem při intervenci je odstranění nebo zmírnění potíží dítěte a zlepšení jeho psychického stavu.
  • Součástí práce speciálního pedagoga je participace na spolupráci a konzultacích s dalšími členy školního poradenského pracoviště, případně jinými odborníky při speciálně – pedagogické diagnostice zaměřené na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Konzultační hodiny:

pro žáky denně mimo středu 7:00 – 7:30;
pro rodiče dle předchozí domluvy

E-mail: mpartikova@zsotrman.cz